După știința noastră, aceasta este prima traducere a Manuscrisului Dowland în limba română.
R. Fr. GABRIEL GIURGIU, al cărui efort merită lăudat, a realizat și o serie de note explicative
suplimentare pentru lămurirea fraților. (C.I)

  1. Prin Puterea Tatălui Regilor, cu înțelepciunea Fiului Său slăvit, prin harul bunătății Sfântului Duh, erau trei persoane într-una singură ființă, fii cu noi la începuturile noastre și dă-ne nouă harul să stăpânim în viețile noastre trecătoare, astfel să ajungem în împărăția Lui fără sfârșit. Amin.

2. Buni frați și discipoli: ­scopul nostru este să vă spunem cum și în ce fel a început valoroasa știință a Masoneriei și apoi cum a fost ajutată de regi și prinți vrednici și de alți dreptcredincioși.

3. Și de asemenea, celor care sunt doritori, noi le declarăm datoria ce aparține fiecărui mason și să o țină în bună credință.

4. Drept pentru care zicem: merită să fie bine păstrată ca o breasla valoroasă și o știință iscoditoare.

5. Căci fie șapte științe liberale, din care șapte e (numai una) într-una.

6. Și numele celor șapte științe, fie acestea: prima e Gramatica; și care învață pre om să vorbească întru adevăr și să scrie întru adevăr.

7. Și a doua este Retorica; și care învață pre om să vorbească drept întru vorbe ticluite.

8. Și a treia este Dialectica; și care învață pre om să cântărească sau să știe între adevăr și fals.

9. Și a patra este Aritmetica; și învață pre om să vadă și să socotească toate felurile de numere.

10. Și a cincea e chemată Geometrie; și asta învață pre om măsurătoarea și măsura pământului și tuturor celorlalte lucruri.

11. De unde astă știință se cheamă Masonerie.

12. Și a șasea știință se cheamă Muzică; și asta învață pre om despre cânt și voce, despre limbă și orgă, harpă și surlă.

13. Și a șaptea știință se cheamă Astronomie; și asta învață pre om mersul soarelui, al lunii și al stelelor.

14. Fie acestea cele șapte Știinte Liberale, cele care au fost ctitorite de una, și aceea se numește ­Geometrie.

15. Și omul poate chezăși că știința lucrării e ctitorită de Geometrie, că Geometria a învățat pe om măsurătoarea și măsura, ponderea și greutatea tuturor lucrurilor de pre pământ, că nu este om care a lucrat doar vreo știință, căci a lucrat și măsura, și măsurătoarea, și nici un om nu a cumpărat și a vândut, ci a cumpărat și a vândut după măsură sau greutate, și totul acesta se cheamă Geometrie.

16. Și pre acestea le folosesc negustorii și meșterii și toate celelalte științe, și în special plugarul și cultivatorul tuturor felurilor de pământuri, grânare, vii, flori și cultivatori de alte roade și ­poame; nici Gramatica sau Retorica, nici Astronomia sau nici una din celelalte Șapte Științe nu își pot găsi măsura și măsurătoarea fără Geometrie.

17. De aceea se crede că știința Geometriei este cea mai vrednică și fondatoarea celorlalte.

18. Cum s-au început aceste vrednice Științe, eu vă voi spune.

19. Înainte de Potopul lui Noe, era un om ce se chema Lameche, după cum este numit în Biblie, în al patrulea Capitol al Genezei; și acest Lameche a avut două soții, și una era Ada, și cealaltă era Sella; de la prima soție, Ada, a primit doi fii, pre numele lor Jabell și cestălalt Tuball, și de la cealaltă, Sella, a avut un fiu și o fiică.

20. Și acești patru copii au găsit izvoarele cestor ­științe în lume.

21. Și acest fiu mai vârstnic, Jabell, a început știința Geometriei, și el a plecat cu turmele de oi și miei pe câmpuri și mai întâi a făcut casă din lemn și piatră, după cum este scris în capitolul mai înainte spus.

22. Și fratele lui Tuball a început știința Muzicii, a cântului din glas, harpă și orgă.

23. Și al treilea frate, Tuball Cain, a început meșteșugul aurului, argintului, cuprului, fierului și oțelului; și fiica a început meșteșugul țesutului.

24. Și acești copii știau bine că Dumnezeu va pedepsi pentru păcat fie prin foc, fie prin apă; căci ei au scris știința lor pre carele au încăput-o în doi stâlpi de piatră care să fie găsiți după Potopul lui Noe.

25. Și una acea piatră era de marmură, pentru ­carele nar fi ars prin foc; și cealaltă era din cărămizi arse și lipite, să nu se strice în nici o apă.

26. Vrerea noastră este ca adevărat să vă spunem cum și în ce fel au fost găsite aceste pietre în care erau aste științe scrise.

27. Marele Hermarynes, carele era fiul lui Cub, care Cub era fiul lui Sem, care era fiul lui Noe.

28. Acest Hermarynes a fost mai apoi numit Harmes, Părintele Înțelepților; el a găsit unul din cei doi stâlpi de piatră și a găsit știința scrisă acolo și a împărtășit-o celorlalți oameni.

29. Și la facerea Turnului Babilonului, atunci a făp­tuit prima oară Masoneria.

30. Și regele Babilonului, care se numea Nemrothe, era el însuși mason; și el iubea mult știința, ceea ce e spus și de (maeștrii) cronicari.

31. Și când s-ar fi făcut cetatea Ninivelor și alte cetăți ale Orientului, Nemrothe, regele Babilonului, a trimis într-acolo trei echipe de masoni la rugămintea regelui din Ninive, tatăl lui.

32. Și când i-a trimis într-acolo, le-a dat o însărcinare întru acest fel.

33. Precum să își fie întru cinste unul celuilalt și precum să își dăruiască împreună iubire, și precum să slujească cinstit stăpânului pentru plata lor; așa încât stăpânul să aibă prețuirea pentru ei în toată vremea.

34. Și alte însărcinări le-a dat lor.

35. Și asta a fost prima dată când masonii au primit însărcinări din știința lor.

36. Ba mai mult, când Abraham și Sara, soția lui, merseră în Egipt, le împărtășiră egiptenilor cele Șapte Științe; și el a avut un vrednic discipol, pre numele său Ewclyde, și el învăța bine și era ­maestru în toate cele Șapte Științe Liberale.

37. Și în vremea lui s-a văzut că lordul și nobilii regatului aveau prea mulți fii pre care îi făcuseră, unii cu soțiile lor, alții cu alte doamne ale regatului; căci acest tărâm este unul cald și prielnicios generațiilor.

38. Și ei nu aveau o regulă cu copiii lor, și de aceea aveau mare grijă, și apoi Regele tărâmului a facut un mare consiliu și un parlament care să se sfătuiască cum să își vadă copiii ca gentlemeni; și nu au putut găsi o cale de bun simț.

39. Și apoi au strigat în tot regatul dacă era vreun om să îi sfătuiasca și el va veni la ei și el va fi astfel răsplătit pentru lucrarea lui și va fi mulțumit.

40. După aceasta, acea strigare s-a făcut și a venit acest mare dregător, Euclid, și a spus Regelui și marilor săi dregători: “Dacă voi îmi dați copiii voștri înspre a-i conduce și a-i învăța una din cele Șapte Științe, așa încât ei să poată trăi cinstit ca gentlemeni, ar trebui, drept condiție, să îmi permiteți mie și lor ca eu ca însărcinare să am puterea să îi îndrum după felul în care știința ar trebui să fie condusă”.

41. Și Regele și tot Consiliul i-au permis lui asta și au dat lege și sigiliu.

42. Și apoi acest vrednic Doctor a luat la el pre ­acești fii ai dregătorilor și le-a împărtășit și lor din știința Geometriei practice în lucrul în piatră la toate felurile de construcții folositoare aparțină­toare lucrului bisericilor, templelor, castelelor, turnurilor și conacelor, și la toate felurile de con­strucții; și le-a dat însărcinări de acest fel.

43. Primul era să îi fie fideli Regelui și Dregătorilor care îi stăpânește.

44. Și ei trebuie să se iubeasca întru unul pre celălalt și să fie cinstiți între ei.

45. Și să se cheme unul pre celelalt ca frate sau ca tovarăș, și nu ca serv sau paj, și nu pre un alt nume de ăst fel.

46. Și ei trebuie să binemerite plata lordului sau stăpânului pe care îl servesc.

47. Și că ei trebuie să Il onoreze pe cel mai înțelept dintre ei ca să fie Maestru al Lucrării și nici din iubire, nici pentru mare obârșie, nici pentru bogății, nici pentru favoruri să îl lase pre altul care are mai mică price­pere să fie Maestru al Lucrării, altminteri Lordul fi-va rău servit, iar ei rușinați.

48. Și, de asemenea, ei să îi cheme pre conducătorii lucrărilor Maeștri în vremea în care lucrează cu ei.

49. Și alte însărcinări, prea multe pentru a fi spuse.

50. Și întru toate însărcinările, el i-a pus să facă un mare jurământ, după obiceiul vremii; și i-a tocmit pentru plată dreaptă, din care să trăiască cinstit.

51. Și, de asemenea, să vină și să se adune o dată la fiece an, cum să lucreze mai bine, să își servească stăpânul întru profitul lui și cinstirea lor; și să îi corecteze între ei pre cei care a greșit în știință.

52. Și, asemenea, a fost știință începută acolo; și vrednicul Euclid i-a dat numele de Geometrie.

53. Și acum se cheamă pre tot acest tărâm, Maso­nerie.

54. Multă vreme după aceea, când copiii lui Israel au venit în Țara Făgăduinței, după cum este cunoscută acum între noi, țara Jhrlm.

55. Regele David a început Templul chemat Templum D’ni și este numit de noi Templul Ierusalimului.

56. Și același Rege David îi iubea pre masoni și tare îi îndrăgea și le dădea bună plată. Și le-a dat însărcinările și legile așa după cum învățase de la Ewclyde în Egipt, și alte însărcinări mai multe vei auzi mai încolo.

57. Și după moartea Regelui David, Solomon, care era fiul lui David, a dus mai departe lucrarea Templului începută de tatăl său; și a trimis după masoni în felurite țări și ținuturi; și i-a adunat laolaltă și avea patru mii de lucrători în piatră și toți se chemau masoni.

58. Și el a ales dintre ei trei mii care au fost onorați maeștri și conducători ai lucrării lui.

59. Și mai mult, era un rege al altui ținut, pre care oamenii îl numeau Iram și îl iubea pre Regele Solomon și i-a dat lemn pentru lucrarea lui.

60. Și el avea un fiu numit Aynon și el era Maestru al Geometriei și Mare Maestru al tuturor masonilor săi și era Maestru al tuturor felurilor de masoni care lucrau la Templu; și asta s-a mărturisit în Biblie, în Libro Regum, al treilea capitol.

61. Și acest Solomon a întărit atât însărcinările, cât și legile pe care tatăl său le-a dat masonilor.

62. Și astfel a fost întărită slăvita Știință a Masone­riei în țara Ierusalimului și în multe alte regate.

63. Meșteșugari iscoditori au rătăcit în lungul și latul ținuturilor, unii să învețe mai mult meșteșug și pricepere și unii să îi învețe pre cei cu mai puțină pricepere.

64. Și așa s-a întâmplat că era un mason iscoditor pre numele sau Maymus Grecus care fusese la lucrarea Templului lui Solomon și a venit în Franța și el a răspândit Știința Masoneriei bărbaților Franței.

65. Și era unul din spița regală a Franței prenumele sau Charles Martell; și el era un om care iubea astă știință și l-a atras pre sus-pusul Maymus Grecus și a deprins de la el știința și a luat asupra lui însărcinările și legile; și mai apoi, prin mila lui Dumnezeu, a fost ales să fie Rege al Franței.

66. Și când era în putere, el a luat masoni și i-a ajutat să facă masoni acolo unde nu erau; și i-a orânduit la lucrări și le-a dat atât însărcinările, cât și legile și buna plată, precum învățase de la alți masoni, și le-a întărit o cartă ca de la an la an să își țină adunarea când vor voi; și mult i-a prețuit; și în ăst fel veni astă știință în Franța.

67. Anglia, în toată astă vreme era lipsită de masoni, până în vremea Sfintului Albones.

68. Și în timpul său, regele Angliei, care erapăgân, a înzidit orașul pre numele său Sainct Albones, primprejur.

69. Și Sainct Albones era un vrednic cavaler și paj al Regelui, dregător al castelului regal și avea în stăpânire ținutul și în grijă ridicarea zidurilor cetății; și îi iubea pre masoni și mult îi prețuia.

70. Și le-a făcut plată dreaptă, după cum era și regatul; și le-a dat doi silingi pe săptămână și trei pence pentru hrana prânzului.

71. Căci înainte de astă vreme, prin tot ținutul, un mason primea doar un penny pe săptămână și hrana prânzului până când Sainct Albones a schimbat acestea și le-a dat o Cartă a Regelui și a Consiliului să ție o adunare pre care au numit-o Convent; și la aceasta a venit el însuși și a ajutat să se facă masoni și să li se dea însărcinări după cum veți auzi mai încolo.

72. Imediat după moartea lui Sainct Albones, au venit felurite războaie în ținutul Angliei între felurite popoare, așa că buna rânduială a legii masonice a fost distrusă până în vremea Regelui Athelstone, care a fost un vrednic Rege al Angliei și a adus acest regat în bună pace și rânduială; și a con­struit multe lucrări de abații și turnuri și multe felurite lucrări; și îi iubea mult pre masoni.

73. Și el a avut un fiu pre numele lui Edwinne, care îi iubea pre masoni mai mult decât tatăllui.

74. Și el era un mare practicant al Geometriei; și îl atrăgea tare să vorbească și să se adune împreună cu masonii și să învețe din știința lor; și după aceea, pentru iubirea ce avea pentru masoni și pentru știință, a fost făcut mason și a primit de la Rege, tatăl său, o Chartă și o învoială să ție în ­fiece an o dată un Convent, unde doresc, în ținutul regatului Angliei; și să corecteze între ei greșalele și încălcările legilor și ale științei.

75. Și a ținut el însuși un Convent la Yorke și aici a făcut masoni și le-a dat însărcinări și i-a învățat legile și a hotărât ca legea să fie respectată de atunci încolo pe veci, și a luat spre păstrare ­Charta și Învoiala și a dat rânduială ca astea să fie reînnoite de la rege la rege.

76. Și când Conventul s-a strâns a dat o strigare ca toți masonii batrâni și tineri care au orice înscris sau înțeles al însărcinărilor și legilor să le arate deîndată.

77. Și când s-au arătat, s-au găsit unele în franceză, altele în greacă și unele în engleză și multe în alte limbi; și scopul tuturor s-a lucrat în unul singur.

78. Și s-a făcut o carte și cum s-a început știința.

79. Și el însuși a comandat și cerut că trebuie citită sau spusă atunci când era făcut un mason sau i se dădea o însărcinare.

80. Și din acea zi în aste vremuri, legile ma­sonilor au fost ținute în acea formă în felul în care oamenii le pot urma întru guvernare.

81. Și mai apoi, felurite Conventuri au ordonat schimbări prin părerile Maeștrilor și Fraților.

Note de subsol (Albert Gallatin Mackey, Istoria Masoneriei, 1881):

(pentru 1) În manuscrisul Landsdowne, precum și în cele mai multe manuscrise, formula este Tată Ceresc, în loc de Părinte al Regilor.
(pentru 17) Fondatoarea = în engleză findeth, folosit în sensul Anglo-Saxon vechi de a inventa, a porni. Cu alte cuvinte, Geometria a inventat, a fost sursa celorlate științe.
(pentru 21) Case de lemn și piatră = un exemplu de informație fără acuratețe, în textul original, deoarece Jabal a fost cel dintâi care a “construit case de lemn si piatra”, dar și nomad, iar în stilul nomad de viață, nu se construiau case. El a inventat probabil corturi din pielea oilor, pentru a-i fi adăpost pe timp de ploaie sau furtună. Este evident că în acele vremuri, păstorii își mutau destul de des turmele pe alte pășuni.
(pentru 30) Nimrod
(pentru 36) Fratele Matthew Cooke, care a fost primul care a publicat note și comentarii asupra manuscrisului Halliwell, a protestat că i s-a pus în seamă greșeala de a fi făcut contemporani pe Euclid și Abraham. Se poate dovedi că legenda lui Euclid este un simbol, nu un fapt istoric.
(pentru 54) în original, Land of Beheast, de fapt Land of Promise, sau the Promised Land. Promptorium Parvulorum zice “Beheste Promissio”
(pentru 59) Hiram
(pentru 60) Mulți masoni moderni (secolul al XIX-lea) îl traduc ca Hiram Abif, alții îl consideră a fi Adoniram. Originea acestui nume va fi discutată în altă lucrare.
(pentru 65) Acest nume este o enigmă perfectă și mulți masoni au în­cercat fără succes să îi dea de capăt.
(pentru 67) Sfântul Alban, unul din primii martiri ai Angliei.
(pentru 70) în engleză, nonesynches, care este o modificare a vechiului cuvânt noonshun, de unde vine modernul luncheon. Însemna gustarea de la amiază pe care lucrătorii o luau să umbrească (shun) căldura amiezii. Poate însemna bani de hrană, prin extrapolare. Sfântul Alban le dădea masonilor săi doi șilingi pe săptămână și trei pence pentru hrana zilnică.

NOTELE TRADUCĂTORULUI:

3. datoria: în engleză, orig., charges. Mai departe, s-a tradus prin îndatorire.

4. Acest zicem se transformă la un moment dat în persoana întâi singular. Valoroasă este pentru worthy, iar iscoditoare pentru curious.

5. în engleză în orig.: „For there be Seaven liberall Sciences, of the which seaven it is one of them.” Probabil că este vorba de o anume știință care, se va vedea mai departe, este izvorul celorlalte, în sensul că una este cea de la care pornesc toate.

9. în engleză în orig. to discern, care înseamnă în româna modernă a discerne, a alege între mai multe variante.

10. în engleză în orig. „mettandmeasure”. Mett (conf. germ. Mett, metten), înseamnă tot măsurătoare (ca acțiune).

12. în engleză în orig. orgaine, probabil un instrument vechi, similar orgii.

14. în engleză în orig. founded, ctitorite, fondate, inițiate.

15. vezi pct. dedicat prop. 10.

17. vezi pct. dedicat prop. 4 pentru worthy.

20. în engleză în orig. „founden the beginning”.

24. în engleză în orig. pillars, adică stei, stilpi. De acum încolo se preferă stâlpi.

25. în engleză în orig. clepped laterns. Laterns vine din latinescul later, deci cărămidă. Clepped laterns trebuie să fie cărămizi zidite, încleiate, legate, tencuite…

29. În text: „there was Masonrye first made much of” Pentru prima oară s-a lucrat prin masonerie (ca știință sau și în sensul de zidărie?).

30. în engleză în orig. „masters of histories”.

31. în engleză în orig. „three score Masons”, probabil trei grupuri, echipe.

32. în engleză în orig. a charge, de acum se traduce prin însărcinare.

34. vezi 32.

35. vezi 32.

37. în engleză în orig. „the lord and the estates of the realme”. Estates se poate traduce și prin dregători.

38. Este evident că aici gentleman (pl. gentlemen) nu are sensurile secolelor moderne. Ce însemna în sec. al XVI-lea un gentleman? Poate om liber (nu șerb sau servitor) și de bune moravuri. Bun simț este o traducere destul de aproximativă pentru originalul goodway. Sfătuiască este traducerea lui to witt, probabil rădăcina arhaică a lui to wittness (a dovedi, mărturisi). Era destul de ciudat pentru un consiliu să mărturisească, am preferat sfătuiască. Se putea a ține sfat.

40. În loc de dregător, poate mai corectă ar fi fost traducerea prin funcționar, în engl. în orig. clerk. Pentru însărcinare, vezi prop. 32.

42. în engleză în orig. „science of Geometrie in practice”.

43. în engleză în orig. „to be true” adică să fie fideli, cinstiți, onești, credincioși, devotați. Cât privește „that they owe”, mai modern ar fi fost tradus prin cel care îi angajează, în loc de îi stăpânește.

44. în engleză în orig. „be true to each other”.

45. în engleză în orig. „his fellow” pentru tovarăș și knave pentru paj.

47. în engleză în orig. great lynneage, adică obârșie foarte nobilă, de la contemporanul lineage (conf. Dicționar Englez ­Român, Editura Academiei, 1974).
49., 50., vezi pct. 32.

51. în engleză în orig. „for his profitt and their worshipp” și „to correct within themselves”.

54. Să fie vorba de o prescurtare de la Jerusalem?

55. Templum D’ni, probabil o prescurtare a latinescului ­Templum Domini.

56. vezi pct. 32.

60. în latină, Cartea Regilor.

61. vezi pct. 32.

63. în engleză în orig. „curious craftsmen”.

64. Maymus Grecus pare a fi o stâlcire a lui Maximus Grecus, prin trecerea din normandă în saxonă (pierderea lui x din scriere).

65. vezi pct. 32.

66. în engleză în orig. „when he was in his estate”, cu traducere modernă, „când era la putere”.

67. Sfântul Alban (Albones), după tradiție, primul martir creștin pe pământ britanic, în vremea persecuției lui Diocletian, sec. III (conf. Enciclopaedia Britannica, vol. XVI). Numele său a fost dat unuia din primele orașe clădite în insula britanică de către saxonii creștinați (St. Albans) la care se face refe­rire în text.

68. Pagan adică pagân, incult, fără știință de carte (conf. Dicționar Englez Român, Editura Academiei, 1974), apoi în engleză în orig. towne, care s-ar putea traduce și oraș.

69. în engleză în orig. „stewart with the Kinge of his household”, un dregător care se ocupă nemijlocit de rânduiala casei regale.

71. în engleză în orig. „chartour of the Kinge and the Counsell”.

72. în engleză în orig. „nations” în sens de popoare, neamuri (dar nu în sensul clanurilor scotiene).Athelstone: este vorba de regele Athelstan (924-940), fiu al lui Eduard cel Bătrân (900-924), a continuat opera începută de tatăl său – recucerirea ținuturilor Wessex-ului de la danezi (ținut numit ­inițial Danelaw – legea daneză). Practic, Eduard și Athelstone sunt primii care pot fi numiți regi aiAngliei. (conf. G.M. ­Trevelyan – Istoria Angliei, traducerea în română din 1975 la Editura Științifică).

73. Edwinne, de fapt Edgar, nepot al lui Eduard cel Bătrân și fiu al lui Athelstan, rege între 959 și 975, a asigurat o domnie prosperă și pașnică, adunând sub sceptrul său întreaga ­Anglie, cu excepția Scoției celtice și a Țării Galilor celtice, ținuturi având autonomie limitată. Se intitula Împărat al Britaniei (sursa este aceeași ca la pct. 72). Nu există consens între istoricii masoni în legătură cu persoana regelui care a inițiat Conventul York. Unii spun că este Edgar, fiul lui ­Athelstan, alții că este Edgar, fratele mai mic al lui ­Athelstan, în fine, alții spun că ar fi vorba de Edwin, rege al Northumbriei în jurul anului 633, deci aproape 3 secole înainte de Eduard cel Bătrân! Despre această polemică și argumentele sale, într-o altă lucrare.

74. în engleză în orig. „practiser in Geometrie”, apoi: în engleză în orig. „a Chartour and a Comission”.

75. Despre importanța Conventului de la York se discută și în ziua de azi. Este clar un subiect de lucrare separată.

76. în engleză în orig. „writeinge or understanding”, probabil în sensul tălmăcirii sau comentariilor orale ale Legendei.

79. vezi pct. 32.

80. în engleză în orig. „as men might governe it”.